ICD 10 CM Codes

E11.21 Type 2 diabetes mellitus with diabetic nephropathy
E11.22 Type 2 diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease
E11.29 Type 2 diabetes mellitus with other diabetic kidney complication