ICD 10 CM Codes

E11.610 Type 2 diabetes mellitus with diabetic neuropathic arthropathy
E11.618 Type 2 diabetes mellitus with other diabetic arthropathy