ICD 10 CM Codes

E11.641 Type 2 diabetes mellitus with hypoglycemia with coma
E11.649 Type 2 diabetes mellitus with hypoglycemia without coma