ICD 10 CM Codes

O43.021 Fetus-to-fetus placental transfusion syndrome, first trimester
O43.022 Fetus-to-fetus placental transfusion syndrome, second trimester
O43.023 Fetus-to-fetus placental transfusion syndrome, third trimester
O43.029 Fetus-to-fetus placental transfusion syndrome, unspecified trimester