ICD 9 CM Codes

Excludes
arthropod-borne viral diseases (060.0-066.9)
080 Louse-borne (epidemic) typhus
081 Other typhus
082 Tick-borne rickettsioses
083 Other rickettsioses
084 Malaria
085 Leishmaniasis
086 Trypanosomiasis
087 Relapsing fever
088 Other arthropod-borne diseases